ASSESSORIA I GESTIÓ COMPTABLE

La nostra àmplia experiència en gestió tributària i comptable ens permet treballar amb un mètode rigorós que garanteix la qualitat del nostre servei, bé supervisant el seu departament o bé processant directament els registres comptables.

  • Desenvolupament de normes del PGC.
  • Aplicació dels criteris comptables de valoració.
  • Realització d’assentaments puntuals durant l’exercici: ajustos, periodificacions…
  • Estudi i anàlisi del tancament comptable de l’ exercici.
  • Fitxes d’amortització.

Per a aquelles empreses que hagin decidit externalitzar el servei, ens encarreguem de dur a terme el procés comptable complet:

    Recepció, ordenació dels documents aportats.
  • Comptabilització de factures, moviments bancaris i resta d’ operativa de la societat.
  • Amortitzacions, deterioracions i ajustos comptables.