ASSESSORIA JURIDICA

  • Contractes mercantils i civils.
  • Adequació i compliment de la L.O.P.D.
  • Auditories de la L.O.P.D.
  • Procediments judicials.
  • Estudi i tributació d’ herències, transmissions i donacions.
  • Concursos.
  • Recursos tributaris davant l’Adm. de Justícia.