ASSESSORIA MERCANTIL

L’ Àrea de Gestió i Assessoria Mercantil realitza totes les accions necessàries per a la inscripció i/o presentació d’ escriptures i documents davant els Organismes o Registres que procedeixin.

Els nostres serveis engloben la totalitat dels tràmits d’ assessoria mercantil i que una societat pugui sol•licitar, des de la redacció del document, l’ assistència davant notari fins a la presentació i inscripció del mateix en el corresponent Registre.

  • Constitució, modificació, dissolució i liquidació de societats.
  • Formulació de comptes anuals. Informe de Gestió. Informe Medi Ambiental.
  • Supervisió i seguiment de les obligacions mercantils.