AUDITORIA SOCI – LABORAL

Anàlisi i estudi, mitjançant tècniques de revisió i verificació, de la informació existent en l’empresa sobre el compliment dels preceptes laborals o, en defecte, situacions, conductes i procediments. Aquest estudi és realitzat per un professional independent i qualificat, tenint per objecte l’emissió d’un informe, que exposi la seva opinió sobre la fiabilitat de la informació, així com la conformitat, si escau, de situacions, conductes i procediments utilitzats per l’empresa.