Polítiques de Privacitat

Protecció de dades de caràcter personal
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i la seva normativa de desenvolupament, GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL, S.L.  informa a tots els usuaris de la Web, sobre el tractament de les seves dades personals.

Amb caràcter general, amb que finalitat tractarem les seves dades personals en el lloc web?
Gestionar la recepció i resposta a  sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició en el lloc web de l’empresa.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Per a la resposta de sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició en el lloc web de l’empresa, un interès legítim de l’empresa d’atenció al client i millora de processos de qualitat.

Per quant temps conservarem les seves dades?
En general, les dades proporcionades es conservaran, durant el termini necessari per complir amb les finalitats anteriorment esmentades, i s’eliminaran al moment que hagin deixat de ser necessàries per a això.

Quin és l’origen de les seves dades?
Tractarem les dades facilitades per vostè i aquells que es generin a partir de la seva relació amb GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL, S.L.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Amb caràcter general, no està prevista la comunicació de les seves dades a tercers tret que la comunicació fos imprescindible per respondre a les consultes plantejades a través del lloc web
Al marge del referit anteriorment, podrien tenir accés a les seves dades, tercers, Encarregats del Tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Mentre GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL, S.L. tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:

Accés.- L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no les dades que li concerneixin, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’estigui duent a terme.

Rectificació.- L’interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin o que es completin aquells que anessin incomplets.

Supressió.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas al supressió estarà subjecta als límits establerts en la norma reguladora.

Limitació del seu tractament.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal

Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies  i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL, S.L. deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les seves dades.- És a dir tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.

Els referits drets podran ser exercits mitjançant sol·licitud escrita, signada i acompanyant el seu DNI dirigida a GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL, S.L.:  C/ Ausiàs Marc, 26 1a 08010 BARCELONA (Espanya) e-mail: gae@gab-as.com

Què ocorre si no facilito les dades sol·licitades?
La negativa a facilitar totes les dades identificatives i de contacte assenyalats com a obligatoris podria suposar la impossibilitat de respondre a les seves sol·licituds.

Tutela de les autoritats de control.
En cas que ho cregués oportú pot requerir la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades presentant la corresponent reclamació. www.agpd.es. C/ Jorge Juan nº 6 28001 Madrid.